Sử dụng thời gian một cách có chủ ý

Sử dụng thời gian hiệu quả với những kế hoạch chi tiết cần có sự tự nhận thức và óc tổ chức