Nghiên cứu: Bộ não với nhiều vitamin D hơn có thể hoạt động tốt hơn