Vi khuẩn Salmonella: Từ kháng thuốc đến kháng thuốc toàn diện

Những vi khuẩn này đang kháng thuốc