Lây nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A gia tăng trong lúc kháng sinh điều trị đang thiếu