Câu chuyện gia giáo: Cha con nhà họ Vương dạy con có phương pháp riêng | ETV Podcast

Vương Phu Chi, tự là Nhi Nông, hiệu Khương Trai, các tên hiệu khác là Nhất Biều Đạo Nhân, Tịch Đường, Song Kế Ngoại Sử… người vùng Hành Dương (nay thuộc Hồ Nam), là nhà tư tưởng nổi tiếng thời Minh mạt Thanh sơ. Vì ông từng dựng căn nhà đất sống ở trong núi Thạch Thuyền, cho nên các học giả còn gọi ông là Thuyền Sơn tiên sinh.