Câu chuyện thần thoại về sáng tạo âm nhạc | ETV Podcast

Âm nhạc Trung Hoa ra đời như thế nào? Theo một truyền thuyết xa xưa, nó có khởi nguồn như sau…