Hiện thực và mộng cảnh giao nhau? Kiếp trước xuất gia làm tăng, kiếp này nhập thế làm quan | ETV Podcast

Vào thời nhà Thanh, có một thanh niên lên Kinh dự thi và ở lại qua đêm trong Liên Hoa Cung, anh ấy đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh ấy đã ăn táo do các tăng nhân dâng cúng. Mộng cảnh và hiện thực giao nhau như thế nào?