Hơn 10 năm thiêu hủy dâm thư hại người, đắc phúc báo thi đỗ Trạng Nguyên | ETV Podcast

Nửa sau thời nhà Minh, bởi vì kinh tế phát triển, cuộc sống bách tính no đủ, an nhàn hưởng lạc nhiều hơn. Lúc ấy, tiểu thuyết, hí khúc rất phổ biến, hấp dẫn người đọc. Để tăng thêm sức tiêu thụ, có tiểu thuyết còn đưa vào những đoạn miêu tả tình sắc hoặc chủ yếu là viết về tình sắc, ví như “Tây sương ký”, “Kim Bình Mai từ thoại”… Theo ghi chép danh mục các sách bị cấm và tiêu hủy trong các đời, tiểu thuyết loại này đại khái có khoảng 150 đến 200 loại, mà tác giả đa số lại không xác minh được. Việc lưu hành những dâm thư này thực sự là hại người rất lớn.