Lòng hiếu thuận thấu đến cửu thiên | ETV Podcast

Trăm việc thiện thì hiếu đứng đầu. Ngoài Nhị thập tứ hiếu được nhiều người biết đến ra, từ xưa đến nay vẫn còn vô số các câu chuyện cảm động lòng người khác có liên quan đến chữ “hiếu”.