Vì tham tiền tài mà hại chết mạng người, lang băm chịu quả báo đền mạng | ETV Podcast

ETV Podcast

32 Videos

Lục Chí, một danh tướng đời Đường từng nói: “Y dĩ hoạt nhân vi tâm, cố viết y nãi nhân thuật” (Ngành y lấy mạng người đặt trong tâm, vì vậy ngành y cũng chính…