Đạo kinh doanh của người Việt: Nhà buôn phải có ‘Thương đức, thương tài’ | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Lương Văn Can được coi như người thày đầu tiên của giới doanh thương. Cách đây ngót một thế kỷ, Lương Văn Can khẳng định: nhà buôn cần có đủ thương đức thương tài mới…