Đích đến cuối cùng của giáo dục | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

“Mục tiêu của giáo dục trong các trường học nên là khiến cho người trẻ trở thành một người có nhân cách hòa ái, chứ không phải thành một chuyên gia. Theo tôi, điều này…