Đích đến cuối cùng của giáo dục | ETV Podcast

“Mục tiêu của giáo dục trong các trường học nên là khiến cho người trẻ trở thành một người có nhân cách hòa ái, chứ không phải thành một chuyên gia. Theo tôi, điều này là đúng ở một mức độ nào đó, ngay cả với các trường kỹ thuật … Việc phát triển khả năng suy nghĩ và phán đoán độc lập luôn phải được đặt lên hàng đầu, chứ không phải việc tiếp thụ kiến thức chuyên ngành.” -Albert Einstein