https://www.youhttps://www.youtube.com/watch?v=ELHmLv3a-FY

George Washington: Tín ngưỡng và đạo đức là cốt yếu cho một xã hội phồn thịnh | ETV Podcast

George Washington từng phát biểu một điều mà nhiều người Mỹ hiện đại sẽ thấy vô lý. Lời nói này không nằm trong tài liệu mật, mà nằm trong tuyên bố công khai nhất trong…