Những nguyên tắc làm giàu thông minh của người Do Thái | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Tạp chí Forbes của Hoa Kỳ năm 2003 đã từng công bố: Trong những người giàu có từ 30 tỷ USD trở lên, tỷ lệ người Do Thái chiếm đến 75%. Điều này cho thấy,…