Sinh tử do hữu mệnh, phú quý bởi nhân duyên | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Thời nhà Đường có vị quan Thái tử Thông sự Xá nhân tên là Vương Biêu. Ông Vương từng nói: “Những gì gặp phải trong đời đều có liên hệ đến vận mệnh. Vận mệnh…