Tính nhân văn cách mạng của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ | ETV Podcast

Một trong những văn kiện truyền cảm hứng và mang tính cách mạng nhất từng được soạn thảo là bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Ngày nay, tài liệu tuyệt vời này không được đọc và nghiên cứu nhiều như xưa, nhưng nó nên được nghiên cứu nhiều trở lại. Bản tuyên ngôn mô tả và thể hiện ngắn gọn những lý tưởng cao cả của các Tổ phụ sáng lập Hoa Kỳ khi họ đặt nền móng cho một quốc gia mới, khác với bất kỳ quốc gia nào trước đó hoặc kể từ đó.