Tính nhân văn cách mạng của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ | ETV Podcast

ETV Podcast

25 Videos

Một trong những văn kiện truyền cảm hứng và mang tính cách mạng nhất từng được soạn thảo là bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Ngày nay, tài liệu tuyệt vời này không…