Đau khổ vì rối loạn thần kinh thực vật? 13 triệu chứng giúp bạn tự đánh giá