Phan Chương giữ gìn tiết tháo ngay thẳng như cây trúc | ETV Podcast

Người Trung Hoa cổ xưa rất xem trọng thanh danh và phẩm chất đạo đức. Trung Hoa có câu nói nổi tiếng rằng, “Bậc quân tử giữ gìn tiết tháo ngay thẳng như cây trúc” (Quân tử thủ tiết như trúc), và bậc quân tử sẽ không bao giờ khuất phục ngay cả khi đối diện với sinh tử.

Xem bài viết tại đây: https://www.epochtimesviet.com/phan-c...