Tại sao Ayurveda là một phương thức tư duy mới quan trọng

Phương pháp cổ xưa này cung cấp những hiểu biết sâu sắc đã được kiểm chứng theo thời gian để khám phá bản thân chúng ta và thế giới.